Narozena 17.7.2021

ChaZara Majesty Thug

vystavy 

Česko

V

Polsko

2xV1,CAJC ,2xV3

Čekatelka JCh. Polska